ساختار انجمن


این انجمن توسط هیئت مدیره اداره میشود و شامل 7 کمیته به شرح زیر می باشد:


bl بهداشت درمان


bl آموزش و پژوهش


bl روابط عمومی و بین الملل


bl امور حقوقی


bl امور فرهنگی، هنری


bl محیط زیست


bl امور اجرایی و مالی

انجمن قربانیان2
سازمان منع سلاح های شیمیایی1
موزه صلح تهران
موزه صلح هیروشیما
موزه کرنیکا
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم